Werkplan LVCW bestuur

 

Inleiding

Sinds eind 2014 maakt het LVCW bestuur een jaarlijks werkplan. Met dit werkplan willen we als bestuur aangeven op welke gebieden we actief willen zijn en op welke manier. Op deze wijze willen we duidelijker maken aan onze leden waar we voor staan (en op aangesproken kunnen worden). Daarnaast zorgt het dat we de beperkte tijd en energie die we hebben zo goed mogelijk inzetten.

Als start hiervoor hebben we een visie, missie en doelstelling geformuleerd, ook kijkende naar wat wij nu op onze website hebben staan. Als tweede stuk hebben we een overzicht van onze omgeving en een SWOT analyse gemaakt.

Vervolgens een stel clusters met daarin verschillende activiteiten. Sommige activiteiten liggen overigens over meerdere clusters…

 

Visie, missie, doelstelling

Op de website staat als doel van de LVCW: “Het bevorderen van de totstandkoming van gemeenschapppelijk wonen projekten door informatie ter beschikking te stellen aan initiatiefgroepen en belangstellenden; het behartigen van de belangen van opgeleverde projekten; het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling door de rijks- en plaatselijke overheden op het gebied van volkshuisvesting en heb mogelijk maken en bevorderen van informatie en ervaringsuitwisseling tussen de aangesloten centraal/gemeenschappelijk wonen projekten.”

Op de home page: “De LVCW ziet gemeenschappelijk wonen als een woonvorm waar een aantal maatschappelijke doelstellingen meer kans hebben om tot ontwikkeling te komen. Zoals: ontplooiingskansen voor ieder individu, emancipatie, bewust omgaan met het milieu, solidariteit en sociale rechtvaardigheid.”

Volgens de statuten (van 1982, artikel 2): “De vereniging heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor- en de daadwerkelijke ondersteuning van woonvormen, die de volledige ontplooiing ten goede komen van allen, die daarbij betrokken zijn. Uitgangspunten bij de realisering van die woonvormen zijn

 1. de betrokkenheid van de toekomstige bewoners bij de voorbereiding en de totstandkoming van deze woonvormen;
 2. de beschikking over centrale voorzieningen in gezamenlijke verantwoordelijkheid;
 3. het voldoende ruimte laten voor verdere uitgroei van kontakten en solidariteit;
 4. de zelfstandigheid van alle deelnemende eenheden;
 5. de deelnamen vanuit verschillende maatschappelijke groeperingen.”

Wij voelen onszelf het meest aangesproken door het volgende: “Wij geloven dat wonen in een gemeenschappelijk wonen project de kwaliteit van het leven verbetert. Daarom zetten wij ons in om startende en bestaande projecten te ondersteunen op alle mogelijke manieren en het concept van gemeenschappelijk wonen breder bekend te maken.”

 

Onze omgeving

Werkplan

Bovenstaande figuur geeft een schematisch overzicht van de partijen en de belangrijkste onderlinge relaties (de lijnen geven structurele contacten aan, het overzicht is ook niet volledig).

 

SWOT

Een SWOT analyse is een overzicht van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.

Sterktes

 • Het merendeel van de CW projecten is lid van de LVCW en voelt zich verbonden.
 • Er is veel kennis over gemeenschappelijk wonen in het bestuur en in de vereniging.
 • We beschikken over verschillende media om onze leden te informeren (Gewoon Anders, nieuwsbrief, website, forum)
 • We hebben een solide financiële basis.

Zwaktes

 • De LVCW leunt sterk op één bestuurslid, dit is t.o.v. vorig jaar wel verbeterd.
 • De LVCW en wat het bestuur doet is weinig zichtbaar voor de leden (en dan met name de bewoners van de CW projecten).
 • Bemensing van bestuur en werkgroepen (nu alleen de redactie) is dun, het kost veel moeite om mensen te vinden.
 • De betrokkenheid binnen de projecten werkt direct door naar de betrokkenheid van projecten naar de LVCW. En diverse projecten worstelen op dit moment met betrokkenheid.

Kansen

 • We kunnen ons verbreden tot een verbindende organisatie voor gemeenschappelijk wonen. Met name grote gemeenschappelijk wonen projecten hebben behoefte aan een koepel en verschillen alleen qua naamgeving van Centraal Wonen.
 • Er is veel onrust en beweging op de woningmarkt (zowel huur als koop) en dat heeft direct impact op onze leden. Wij kunnen een actieve rol spelen om voorlichting te geven aan onze leden en als één organisatie naar buiten treden, met name de wooncoöperatie gaat de komende jaren spelen.
 • Onze internationale contacten bieden de mogelijkheid om meer kennis uit te wisselen.
 • De contacten met de externe experts kunnen uitgebreid en beter benut worden.
 • We kunnen de menskracht en kennis van onze leden beter benutten.
 • Wij kunnen meer contacten leggen met politieke partijen en andere organisaties die zich bezig houden met huisvesting.
 • Binnen CW projecten wordt veel gedeeld en de “deel”beweging is duidelijk in opkomst. Een mooi voorbeeld is het logeernetwerk voor LVCW leden. Op welke wijze we dit kunnen inzetten als kans, moet nog verder uitgewerkt worden.

Bedreigingen

 • In de huidige maatschappij wordt de rol van koepelorganisaties steeds kleiner, netwerkorganisaties zijn nu groeiende.
 • Bij een groot deel van het publiek is geen helder beeld over gemeenschappelijk wonen (onbekend maakt onbemind).
 • Gemeenschappelijk wonen wordt regelmatig gezien als opvangmogelijkheid voor sociaal zwakkeren.

 

Activiteiten

Het bestuur ontplooit allerlei activiteiten, hieronder zijn deze activiteiten geclusterd. 

Leden vertegenwoordigen op landelijk en internationaal niveau

Essentieel voor een vereniging is dat zij de belangen van haar leden vertegenwoordigt. We beperken ons hierbij tot zaken rond huisvesting van gemeenschappelijk wonen. Aangezien wonen in Nederland toch vooral huren of kopen is, moeten wij in beide richtingen contacten hebben. De belangrijkste spelers op het gebied van huren zijn de rijksoverheid, Aedes (koepel van woningcorporaties) en de Woonbond. De belangrijkste spelers op het gebied van kopen zijn de rijksoverheid, hypotheekverstrekkers en de Vereniging Eigen Huis. Afgelopen twee jaar hebben we contacten opgebouwd met de Woonbond en Aedes. Voor de politiek zouden we stukken voor partijprogramma’s kunnen aanleveren.

Op internationaal niveau ligt het moeilijker. We hebben contacten met diverse organisaties in andere landen, er zijn plannen voor een conferentie.

Gemeenschappelijk Wonen op de kaart zetten

Naast belangenbehartiging willen wij ook gemeenschappelijk wonen breder bekend maken. Dat gebeurt nu vooral via de Gemeenschappelijk Wonen Dag met de daarbij behorende publiciteit. Daarnaast hebben we een paar Twitter accounts die worden bijgehouden door Jan Geurtsen.

Kennisbron en ondersteuning

De LVCW wil als kennisbron rond gemeenschappelijk wonen fungeren. Dat betekent dat we activiteiten moeten ontplooien om kennis naar de leden te “brengen”, zorgen dat kennisuitwisseling tussen leden gefaciliteerd wordt maar ook activiteiten inzetten om onze kennis op peil te houden. De volgende activiteiten passen in dit cluster:

 • Forum op de LVCW website
 • Themamiddagen als onderdeel van de ledenbijeenkomsten
 • Het ondersteunen van startende projecten
 • Contacten met consultants/experts die werkzaam zijn op het vlak van gemeenschappelijk wonen
 • Deelnemen aan (internationale) conferenties
 • Beantwoorden van vragen via mail en telefoon

Daarnaast kunnen wij vanuit onze kennis leden ondersteunen bij problemen. Dit kunnen interne problemen zijn maar ook conflicten met woningcorporaties. De ondersteuning kan vanuit het bestuur gebeuren maar ook door externe experts of andere projecten.

Leden informeren en ondersteunen

Wij dienen leden te informeren over wat er zoal speelt in de vereniging. De volgende media worden momenteel gebruikt:

 • Website
 • Gewoon Anders
 • Nieuwsbrief
 • Twitter

Algemene verenigingsactiviteiten

Een groot deel van het werk gaat in de “dagelijkse-verenigings-corvee” zitten. Dit zijn zaken die gewoon op orde moeten zijn, weinig zichtbaar zijn voor de leden en vaak behoorlijk wat tijd kosten.

 • Ledenvergaderingen + notulen
 • Bestuursvergaderingen + notulen
 • Financiën
 • Ledenadministratie
 • Bijhouden website
 • Beantwoorden van mails en telefoon

Speerpunten voor 2017

Naast de reguliere activiteiten willen wij in 2017 extra aandacht besteden aan de volgende zaken:

 • De focus van “centraal” verschuiven naar “gemeenschappelijk” wonen. De feedback die we van leden krijgen, is dat centraal wonen als term onduidelijk is. Gemeenschappelijk wonen lijkt beter de lading te dekken. In hoeverre dit ook tot een naamsverandering van de LVCW zal leiden, willen we nog bekijken.
 • In 2016 is door een externe professional een communicatieplan opgesteld. In 2017 willen we delen hiervan implementeren: aanpassing website en actief worden op social media.
 • Uitbreiden netwerk van gemeenschappelijk-wonen-experts, informatie hierover op onze website zetten. Onderzoeken op welke manier wij onze kennis beter toegankelijk kunnen maken voor onze leden.
 • LVCW profileren als een organisatie die leden kan ondersteunen bij problemen (intern of met de woningcorporatie). Dit speelt momenteel bij diverse leden en wij hebben de kennis en kunde om hierbij te helpen.
 • In 2016 is door de Woonbond, Woningbouwvereniging Gelderland en het ASW de website Cooplink (www.cooplink.nl) gestart. Doel van dit initiatief is om kennis over en van wooncoöperaties te delen. Wij willen zorgen dat we hier een goede bijdrage aan gaan leveren.

 

foto